Platný od 1. 4. 2015 u společnosti SUMA spol. s r.o. se sídlem Antala Staška 1074/53a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 63995433, DIČ: CZ63995433, zapsaná dne 22. srpna 1995 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 39445 (dále jen „SUMA“ nebo „prodávající“),

 

I.
Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) prodávajícího

2. Reklamační řád stanoví postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího SUMA.

3. Kupující - spotřebitel nebo podnikatel je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s VOP a s reklamačním řádem.

4.Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem a zavazuje se podle něj v případě reklamace zboží postupovat.

 

II.
Záruka

1. Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis dobu delší, a počíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v záručním listě. V této době je kupující oprávněn uplatnit u SUMA právo z vady, které se u zboží vyskytne.

2. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

3. Výjimka ze záruční doby uvedené v odstavci 1 je u prodeje použitého zboží a zboží nekompletního nebo poškozeného, a zboží je takto v nákupním dokladu označeno.

4. U zboží použitého neodpovídá SUMA za vady odpovídající míře používání a opotřebení, které mělo zboží v době jeho převzetí kupujícím. Práva za jiné vady musí kupující uplatnit do konce záruční doby uvedené na záručním listu ode dne převzetí zboží, jinak zaniknou, a tato doba musí být v nákupním dokladu nebo v potvrzení objednávky uvedena.

5. U zboží poškozeného – vadného nebo nekompletního, prodávaného za nižší cenu, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena, a které jsou v nákupním dokladu uvedeny.

6. Prodávající v souladu s ustanovením § 2113 občanského zákoníku poskytuje kupujícímu, který je podnikatel a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti, záruku za jakost. Délka záruční doby u zboží činí 12 měsíců a u spotřebního materiálu 6 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí věci. Prodávající dále odpovídá v souladu s ustanovením § 2100 občanského zákoníku kupujícímu – podnikateli též za vadu, kterou má věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci, i když se projeví později v záruční době, a odpovídá i za vadu, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7. Podmínky reklamace, tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost, se u kupujícího – podnikatele řídí zejména obecnými ustanoveními o právech z vadného plnění obsaženými v § 2099 až 2117 občanského zákoníku a tímto reklamačním řádem.

8. Záručním listem se považuje paragon (zjednodušený daňový doklad) nebo faktura (daňový doklad) společně s dodacím listem (dále jen „záruční list“), v němž je uveden název zboží, jeho cena, množství, sériové číslo a délka záruky.

9. Požádá-li o to kupující nebo je-li to s ohledem na druh nebo speciální charakter zboží vhodné nebo potřebné vystaví SUMA k nákupnímu dokladu samostatné písemné potvrzení, v němž specifikuje obsah poskytované záruky a její rozsah. V potvrzení SUMA uvede své jméno, sídlo a další své identifikační údaje.

10. Je-li to potřebné, vysvětlí SUMA v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti za vady zboží i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení SUMA zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena.

11. Prodlouženou záruční dobu nad dobu uvedenou v odstavci 1 poskytuje SUMA jen v souladu se záručními podmínkami výrobce zboží a v záručním listě musí být vždy takto výslovně označena včetně uvedení jejich podmínek a rozsahu.

12. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo reklamační řízení.

13. Veškerá práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna kupujícím v záruční době a postupem stanoveným v tomto reklamačním řádu.

 

III.
Záruční podmínky

1. Kupující může zboží reklamovat osobně v kamenném obchodě společnosti SUMA na adrese jejího sídla uvedené v záhlaví tohoto reklamačního řádu nebo může nechat zboží doručit na tuto adresu přepravní službou, kde přepravní náklady hradí kupující. Prodávající nebude přebírat takové zásilky s reklamovaným zbožím, které by byly posílány jako nevyplacené.

2. Reklamované zboží musí kupující dodat společnosti SUMA k reklamaci kompletní včetně příslušenství, a musí být k němu přiložena kopie nákupního dokladu, případně kopie samostatného záručního listu, byl-li při koupi ke zboží vystaven. Bylo-li zboží již reklamováno, musí být doložen také doklad o této reklamaci.

3. Kupující je povinen reklamované zboží zabezpečit k přepravě tak, aby v jejím průběhu nedošlo k jeho poškození, a balík musí být výrazně označen slovem „REKLAMACE“. Kupující je povinen ke zboží přiložit listinu, na které jsou uvedeny jeho identifikační údaje, adresa trvalého bydliště nebo jeho sídla, emailová adresa a telefonický kontakt. Na listině musí být dále podrobně popsána závada, a může zde být i uvedeno, kterým z dále uvedených způsobů má být reklamace vyřízena.

4. Zboží předané k reklamaci bude prodávajícím testováno jen na závadu uvedenou kupujícím.

5. SUMA má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží nebo jeho příslušenství znečistěné nad rámec obvyklého znečištění vzhledem k charakteru zboží.

6. V případě neoprávněné reklamace má SUMA právo účtovat prodávajícímu diagnostické služby.

 

IV.
Vyřízení reklamace

1. SUMA v případě osobního uplatnění reklamace vydá kupujícímu písemné potvrzení, v němž musí být uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, jakou má zboží dle kupujícího závadu, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, provedení opravy a dobu jejího trvání, případně zamítnutí reklamace s uvedením důvodů. Je-li zboží předáno k reklamaci přepravní službou, zašle SUMA kupujícímu toto písemné potvrzení emailem.

2. Je-li kupující spotřebitel, rozhodne SUMA o reklamaci ihned nebo ve složitých případech do 3 dnů od vyjádření výrobce zboží k dané reklamaci. Do této doby se nezapočítává přiměřená doba potřebná dle druhu zboží k odbornému posouzení vady.

3. Reklamaci včetně odstranění vady nebo dodání nového zboží bez vad vyřídí SUMA bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto dobu lze prodloužit po domluvě s kupujícím – spotřebitelem, prodloužení však nesmí být na dobu nepřiměřeně dlouhou nebo na dobu neurčitou. U kupujícího, který je podnikatelem, musí SUMA reklamaci vyřídit nejpozději do 40 dnů od jejího uplatnění. Po marném uplynutí uvedených lhůt se má za to, že vada zboží skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu zboží, kterou nelze odstranit.

4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, je na toto nové zboží poskytována záruka nová, jejíž běh počíná dnem, kdy byl zákazník vyrozuměn o vyřízení reklamace.

5. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po dni, kdy byla reklamace uplatněna, do dne, kdy byl kupující prodávajícím vyrozuměn (telefonicky, SMS zprávou, emailem) o jejím vyřízení a skončení, a případně vyzván k převzetí zboží.

6. Kupující, který reklamoval zboží osobně, je povinen na základě výzvy prodávajícího převzít zboží v kamenném obchodě SUMA po skončení reklamace bez zbytečného odkladu. Kupující je povinen prokázat se při převzetí zboží z reklamace platným průkazem totožnosti a potvrdit prodávajícímu převzetí zboží. Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po skončení reklamace zasláno na adresu kupujícího.

7. Nevyzvedne-li si kupující zboží od prodávajícího do 30 dnů od skončení reklamace nebo bude-li prodávajícímu vráceno odeslané zboží jako nevyzvednuté, má SUMA právo účtovat si skladné ve výši 50,- Kč denně.

8.Pokud výše skladného, na které má SUMA podle předchozího odstavce nárok, dosáhne tržní ceny reklamovaného zboží, má SUMA právo takovéto zboží za tržní cenu prodat a vzniklý zisk použit k úhradě takto vzniklého skladného. Před tímto krokem je však povinna zákazníka informovat na kontaktní telefon a mail uvedený v reklamačním protokolu.

 

V.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti výslovně neupravená tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, především ustanoveními § 2165 až 2174.

2. Reklamační řád je k dispozici v listinné podobě v kamenném obchodě SUMA a v elektronické podobě na stránkách www.sumanet.cz.

3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 4. 2015.